Czekaj...

PORÓWNANIE OFERT ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ


W ramach programu ubezpieczenia PIGUŁKA przygotowaliśmy oferty dwóch zakładów ubezpieczeń: Hestia oraz PZU. Oferty różnią się od siebie zakresem udzielanej ochrony oraz wysokością składki, obie posiadają też rekomendację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Łodzi.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI


Porównanie wysokości składek dotyczy lekarzy prowadzących praktyki zawodowe i podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu. W celu porównania wysokości składki prosimy o uzupełnienie ogólnych informacji wpływających na ocenę ryzyka a następnie o wybór opcji specyficznych dla każdej z ofert przedstawionych przez ubezpieczycieli. Przedstawiona kalkulacja ma charakter poglądowy i zawiera kilka uproszczeń w celu porównania najbardziej odpowiadających sobie elementów oferty - więcej opcji wpływających na wysokość składki znajdą Państwo w formularzu wniosku elektronicznego.

Specjalizacje
Praca w pogotowiu lub w SOR
Tytuł naukowy lub tytuł specjalisty
Roszczenia za ostatnie 3 lata
Kontynuacja ubezpieczeniaw tym
samym Zakładzie Ubezpieczeń

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZA

Suma gwarancyjna (na jedno / wszystkie zdarzenia)
Składka za ryzyko

0,00 PLN

0,00 PLN

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC LEKARZA

Suma gwarancyjna
Rozszerzenie o ochronę dla zabiegów chirurgii plastycznej
Składka za ryzyko

Dla sumy gwarancyjnej 2.000.000 PLN sublimit dla ryzyka przeniesienia HIV/WZW wynosi 1.500.000 PLN

Dla sumy gwarancyjnej 2.000.000 PLN sublimit dla ryzyka zabiegów chirurgii plastycznej wynosi 1.000.000 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Suma gwarancyjna
Limit dla OC najemcy nieruchomości
Limit dla OC najemcy rzeczy ruchomych
Składka za ryzyko
Wliczony w składkę do wysokości sumy gwarancyjnej
Wliczony w składkę do wysokości 100.000 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

OCHRONA PRAWNA

Wariant ochrony
Składka za ryzyko

0,00 PLN

n/d

ASYSTA PRAWNA

Składka za ryzyko

n/d

6,00 PLN

EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Składka za ryzyko

n/d

86,00 PLN

SKŁADKA ŁĄCZNA

0,00 PLN

0,00 PLN

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZA

Zakres ubezpieczenia zgodny z wymogami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz Rozporzadzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

TAK

TAK

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC LEKARZA

Ubezpieczenie nadwyżkowe ponad ubezpieczenie obowiązkowe, rozszerzające zakres ochrony.

TAK

TAK

UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapewnia ochronę od roszczeń za szkody na osobie lub w mieniu, w sprawach niezwiązanych z udzielaniem świadczeń medycznych.

TAK

TAK

OCHRONA PRAWNA

Pokrywa koszty obrony prawnej oraz zapewnia dostęp do porad z zakresu prawa dla Ubezpieczonego oraz jego małżonka.

TAK

TAK
ograniczony zakres

EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Ubezpieczenie NNW oraz dodatkowo ekspozycja zawodowa, przez którą rozumie się narażenie Ubezpieczonego na zakażenie HIV lub WZW.
NIE

TAK

ZAWARCIE UMOWY WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Możliwość złożenia wniosku i błyskawicznego zawarcia ubezpieczenia drogą elektroniczną, bez konieczności kontaktowania się z przedstawicielem zakładu ubezpieczeń.

TAK

NIE

PRZESŁANIE ZAWARTEJ POLISY DO OIL

Możliwość automatycznego przesłania kopii zawartej polisy do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

TAK

NIE
 

GBU GLOBAL Sp. z o.o.

NIP: 725-14-48-931
REGON: 471486288

adres:

90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66

telefon:

500 544 083
500 544 084
(42) 636-86-17


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS: 0000114536. Kapitał założycielski: 100 000 PLN.


Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 73/97, wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych – rejestru brokerów ubezpieczeniowych – pod numerem 00000175/U; skan do pobrania :